Projekt
Intressentföreningen Packforsk Projekt

PROJEKT

Intressentföreningen Packforsk stödjer de områden som medlemsföretagen prioriterar genom initiering och finansiering av forsknings- eller utvecklingsprojekt inom förpackningsområdet.


Vi både initierar och finansierar projekt vilket skapar möjligheter för våra medlemmar att påverka och få förhandsinformation om framtida affärsmöjligheter.


Här hittar du information om de aktuella projekt Intressentföreningen Packforsk har bidragit till. 

Intressentföreningen Packforsk Projekt BioPackLCA

BioPackLCA

Att ställa om till en biobaserad och cirkulär ekonomi gör att biobaserade förpackningar efterfrågas i allt högre grad.

Projektet genomför en översyn av vilken miljöpåverkan dessa material har genom att se över både metoder och livscykelanalys för dessa material.

Målet är att komma med rekommendationer om bästa praxis för hur man ska utvärdera miljöpåverkan av biobaserade förpackningar.

Intressentföreningen Packforsk Projekt Lagkrav på förpackningar

Lagkrav på förpackningar

För att förbättra miljön och bidra till en cirkulär ekonomi har lagstiftningen för avfall i EU reviderats.

Projektet gör en översyn av de direktiv och lagstiftningar som finns inom EU och hur det påverkar avfallshanteringen i Sverige.

Målet är att upplysa och hjälpa den svenska förpackningsindustrin med att informera om vilka lagar och regler som gäller för avfallshantering av förpackningar.

Intressentföreningen Packforsk Projekt Digitaliserad förpackningsåtervinning

Digitaliserad förpackningsåtervinning

Vi använder mer och mer engångsartiklar, så kallade ”on the go”-förpackningar, vilket gör att behovet av återvinning och återbruk av dessa har ökat.

Projektet identifierar beteendefaktorer som är avgörande för att denna typ av förpackningar ska kunna hanteras mer cirkulärt.

Målet är att ta fram ett koncept för hur förpackningar och engångsartiklar ska kunna samlas in, återbrukas, återvinnas i högre grad med hjälp av digitala verktyg.

Intressentföreningen Packforsk Projekt Normpack

Normpack

Näringslivsgruppen Normpack har funnits sedan 1981 och vid samgåendet med RISE behövdes en grundläggande uppdatering av Normpack.

Projektet har arbetat med att ta fram en ny affärsplan, skapa ett ärendehanteringssystem för certifikat, ta fram en ny kommunikationsplattform med ny profil och ny extern webbplats.

Målet är också en ny webbplats för medlemmar och en uppdaterad certifikatkatalog.

Intressentföreningen Packforsk Projekt Fallprov

Fallprov

Att utveckla nya förpackningsprodukter kan ta lång tid och för att korta utvecklingstiden kan man använda numerisk simulering av förpackningsprestanda.

Projektet simulerar och verifierar numeriska beräkningar som kan användas som ett verktyg i förpackningsutveckling.

Målet är att etablera och verifiera hur man kan använda numeriska beräkningar och simuleringar för att förutse hur en förpackning beter sig under ett fallprov.

© Copyright Intressentföreningen Packforsk 2019.

All Rights Reserved.